Лісове господарство

Щорічний обсяг рубок визначається для кожного їх виду за матеріалами лісовпорядкування, шляхом поділу площ насаджень, що потребують догляду, на повторюваність рубок.

Виділення лісових ділянок для заготівлі деревини під час проведення рубок формування та оздоровлення лісів (крім освітлень і прочищень) здійснюють підрозділи з відведення і таксації лісосік, склад яких затверджується обласним управлінням. 

Відбір   дерев   для   рубок   освітлення   і  прочищення проводиться лише на спеціально закладених пробних ділянках,  що  є еталоном для здійснення догляду на всій площі. 

При прочищенні забезпечується цільовий склад і рівномірне розміщення дерев головної породи на площі та формується структура майбутнього деревостану.  Для проведення освітлень та прочищень застосовують сучасні мотокущорізи «Huswarna», «Shtill» та інші.

Для рубок  проріджування  та  прохідних  рубок  відбір  дерев провадиться на всій ділянці з урахуванням рівномірного  розміщення кращих дерев. 

Рубки проріджування  при повноті деревостану 0,7,  а прохідні рубки - 0,8 і нижче не проводяться. 

Підставами для проведення рубок в межах адміністративних районів є вимоги наступних діючих нормативно-правових актів.

Постанова Кабінету Міністрів України від 12.05.2007 №724 «Про затвердження Правил поліпшення якісного складу лісів». Ці   Правила   визначають  основні  вимоги  до  здійснення лісогосподарських заходів,  спрямованих на підвищення стійкості та продуктивності деревостанів,  збереження біорізноманіття лісів, їх оздоровлення   і   посилення   захисних,    санітарно-гігієнічних, оздоровчих  та  інших функцій шляхом проведення рубок формування і оздоровлення лісів. Під час проведення рубок формування і  оздоровлення  лісів застосовуються   такі  рубки:  догляду,  санітарні,  лісовідновні, переформування, пов'язані з реконструкцією, ландшафтні. 

Рубки  формування   і   оздоровлення   лісів   проводяться способами, що не викликають ерозії ґрунтів, пошкодження дерев, які залишаються   для   подальшого   росту,   виключають    можливість негативного   впливу  на  стан  лісів  та  водоймищ,  забезпечують поступове відтворення і формування лісів,  близьких до  природних, постійне підтримання стійкості деревостанів. 

Підставою  для  рубок  формування  і  оздоровлення лісів є матеріали  лісовпорядкування. У заповідних зонах біосферних  заповідників    і    регіональних   ландшафтних   парків,   природних заповідниках,  пам'ятках природи у виняткових випадках можуть проводитись окремі рубки формування і оздоровлення лісів лише на підставі наукового  обґрунтування,  рішень  наукових або  науково-технічних  рад установ природно-заповідного фонду, а також за погодженням з Мінприроди. Особливості проведення рубок формування та оздоровлення лісів,наступні.

       Рубки догляду проводяться шляхом періодичного  вирубування дерев,  подальше  збереження  яких  у складі насаджень недоцільне. Рубки  догляду  можуть  бути  таких   видів: освітлення, прочищення, проріджування, прохідна рубка. Рубки  освітлення  формують деревостани бажаного складу та густоти,  забезпечують таку участь головної породи в  деревостані, яка  відповідає  конкретним  лісорослинним  умовам  та призначенню створюваного деревостану. Рубки  прочищення   забезпечують   склад   і   рівномірне розміщення  дерев  головної  породи на площі,  формують оптимальну структуру    майбутнього    деревостану,    регулюють    кількісне співвідношення окремих порід. Рубки   проріджування   створюють  умови  для  формування стовбура і крони кращих дерев. Прохідні рубки призначені для збільшення приросту  кращих дерев,  підвищення  товарності  деревостанів та скорочення строків вирощування  технічно   стиглої   деревини,   поліпшення   складу, структури та підвищення стійкості деревостану.  Відбір   дерев   для   рубок   освітлення   і  прочищення провадиться лише на спеціально закладених пробних ділянках,  що є еталоном для здійснення догляду на всій площі. 

 Санітарні   рубки   спрямовуються   на   оздоровлення  та посилення біологічної стійкості лісів, запобігання їх захворюванню і пошкодженню.

 Рубки переформування - комплексні  рубки,  спрямовані  на поступове  перетворення  одновікових  чистих  у різновікові мішані багатоярусні лісові насадження. Вони проводяться в усіх категоріях лісів   та  вікових  групах  деревостанів  і  поєднують  одночасне вирубування окремих  дерев  або  їх  груп  і  сприяння  природному лісовідновленню за умови безперервного існування лісу. Ці рубки  проводяться   поетапно   шляхом здійснення  комплексу  лісогосподарських  заходів  для  формування цільового  деревостану тоді,  коли склад і структура насадження не відповідають   оптимальним,   наближеним   до   природного   стану параметрам.  Рубки переформування проводяться з метою забезпечення: багатоцільового ведення   лісового   господарства  на  основі принципів,  наближених  до  природи,  з  урахуванням   соціальних, екологічних та економічних вимог; збереження і   підвищення   біорізноманіття  лісу  на  основі підтримання природних  процесів  шляхом  вирощування  різновікових мішаних  деревостанів  з  багатоярусною  вертикальною  і  складною горизонтальною структурою.  Повторюваність рубок  переформування  і  лісогосподарські заходи повинні визначатися відповідно до біології порід, ґрунтових і гідрологічних умов, особливостей рельєфу, структури та породного складу деревостану, стійкості дерев, наявності та стану підросту і трав'яного покриву, випадання дерев тощо.  Рубки  переформування  проводяться  за  кілька   прийомів поетапно для формування цільового деревостану. 

Рубки, пов'язані з реконструкцією малоцінних молодняків і похідних деревостанів   проводяться з метою заміни малоцінних і  похідних  молодняків  на  цільові  та поєднуються   із   здійсненням   заходів,   пов'язаних  з  штучним відновленням лісів.  Реконструктивні рубки проводяться у: чагарниках з недостатнім відновленням головних порід; сильно зріджених деревостанах з куртинним розміщенням дерев; деревостанах, які за своїм складом не відповідають конкретним типам лісу і є малоцінними. 

Ландшафтні   рубки   проводяться   з   метою   формування лісопаркових ландшафтів і  підвищення  їх  естетичної,  оздоровчої цінності  та стійкості в рекреаційно-оздоровчих лісах,  лісах,  що мають історико-культурне призначення, а також у рекреаційних зонах національних природних та регіональних парків. 

До  інших заходів з формування і оздоровлення лісів належить: догляд  за  підростом,  за підліском,  за узліссям,  за формою стовбура та крони дерев,  прокладення квартальних просік  і створення протипожежних розривів. 

Догляд  за підростом полягає у зрідженні його перегущених куртин  до  проведення  рубки  головного  користування з метою створення різновікових деревостанів  відповідно до мети лісовирощування. Догляд за підліском полягає у його омолодженні, посиленні кущення,  поліпшенні плодоношення з урахуванням важливого значення для захисту ґрунтів від ерозії,  підвищення їх родючості,  а також для збереження і розведення мисливської фауни. Догляд  за  узліссям  полягає  у  формуванні  на  межі з нелісовими площами мішаних  деревостанів  з  густим  підліском за наявності вітростійких дерев. Догляд  за формою стовбура та крони дерев проводиться для підвищення якості вирощуваних насаджень, поліпшення їх санітарного стану шляхом видалення сучків і частини живих нижніх гілок. Рубки,   пов'язані  з  прокладенням  квартальних  просік, проводяться для звільнення від лісової  рослинності  смуг,  ширина яких визначається під час лісовпорядкування. Під   час  проведення  рубок,  пов'язаних  із  створенням протипожежних  розривів,  вирубуються  смуги  лісової  рослинності відповідно до  вимог  Правил  пожежної  безпеки  в  лісах  України.